0
portföljbolag
0
miljarder i omsättning
0
tusen anställda
0
miljarder i tillgångar

Vi bygger starka företag.

Vi är ett investmentbolag med en långsiktig strategi. Vi förvärvar företag med god potential för tillväxt och lönsamhet. I nästa steg är vi en aktiv partner för att utveckla och stärka verksamheten.

Vi har aldrig för avsikt att göra snabba affärer. När vi investerar gör vi det med ansvar och respekt för den kompetens som finns i bolaget. Samtidigt har vi en ambitiös affärsmässig målsättning där värdet av det investerade kapitalet ska fördubblas vart femte år.

Stena Adactum är en del av Stena-sfären och har huvudkontor i Göteborg.

Vår affärsidé

Vi investerar med ansvar.

Vårt uppdrag är att skapa nya affärsområden inom Stena. Det gör vi genom långsiktiga investeringar och ett aktivt deltagande i bolag där vi ser en hög potential för tillväxt och lönsamhet.

Vår vision

2X5Y

Värdet på våra investeringar ska dubbleras var femte år. Det kräver ett långsiktigt engagemang, där vi bygger starka bolag. Genom att sträva mot vår vision ska vi också uppfattas som en eftertraktad ägare som kontinuerligt skapar hög värdetillväxt.

Våra värderingar

Vår kultur är vår framgång.

Våra värderingar är utgångspunkten för allt vårt arbete. Som en del av Stena-sfären delar vi samma kärnvärden som alla bolag inom Stena. Omtanke, Innovation och Effektivt utförande är tre övergripande begrepp som binder samman Stenas affärsområden och bildar en gemensam kultur. De hjälper oss att nå grundläggande målsättningar inom de värden som är viktiga för oss för att vara konkurrenskraftiga och för att överleva på lång sikt. Värderingar som är tydliga och väl genomarbetade i organisationen skapar inspiration och fungerar som en vägledning för både stora och små beslut i samarbetet med affärspartners, medarbetare och andra intressenter.

Vår historia

Tillväxt i generationer.

Sten Allan Olsson startade i 1939 Handelsbolaget Sten A Olsson Metallprodukter som lade grunden till det som idag är Stena Sfären. Sedan starten har Stena utvecklats till en internationell koncern med verksamhet över stora delar av världen. Stena Sfären omfattar de tre helägda moderbolagen Stena AB, Stena Sessan AB och Stena Metall AB samt hel och delägda dotterbolag till dessa. Tillsammans utgör de en av Sveriges största familjeägda företagsgrupper.

Här har vi listat de viktigaste milstolparna i Stena Adactums historia. Vill du få en djupare inblick i Stena-sfärens historia hittar du mer information här.

1939

2000

I början av 2000-talet startades investmentbolaget Stena Adactum med syfte att diversifiera Stena-sfären utanför koncernens traditionella affärsområden och bidra till ökad värdetillväxt.
Den första större aktieposterna som förvärvades var i Ballingslöv International och Gislaved Folie. Redan under 2003 var Stena Adactum med i en omstrukturering av Song Networks som kom att bli ett betydande förvärv och ge en god investeringsplattform genom TDCs utköp av bolaget under 2004.

Stena Adactum förvärvade Blomsterlandet och en större aktiepost i Midsona.

2004

2005

Envac förvärvas, Gunnebo Industrier särnoteras på OMX samtidigt som Stena Renewable startas och får tillstånd för sin första vindpark. Både Envac, Stena Renewable och Gunnebo finns kvar bland portföljbolagen. En följd av Stena Adactums strategi att långsiktigt äga och utveckla sina portföljbolag för uthållig värdetillväxt.

Stena Adactum ökar sitt ägande ytterligare i både Gunnebo och Ballingslöv. Under 2008 köps Ballingslöv ut från börsen och slutligen förvärvas resterande aktier under 2010.

2006

2007

45 procent av Mediatec Group förvärvas och samtidigt avyttras innehavet i Gislaved folie. Under kommande år ökas ägandet i Mediatec som därmed blir ett dotterbolag till Stena Adactum och en större omstrukturering sker. Den delar bolaget i två verksamhetsområden, Mediatec Broadcast och Mediatec Solutions. Båda bolagen avyttrades under 2015 till NEP.

Stena Adactum deltar i Midsonas och Gunnebos nyemissioner.

2009

2011

Beslut om investeringsprogram omfattande 2 miljarder sek i Stena Renewable.

Under 2016 förvärvas en större aktiepost i Svedbergs och det egna dotterbolaget Captum Group AB startas som erbjuder betalningslösningar för privatkunder.

2016

2019

Stena Adactum förvärvar Beijer Electronics Group från Stena Sessan.

Ägarfilosofi

Vi hjälper våra bolag att nå sin potential.

Framgångsrika företag har en sak gemensamt. De genomsyras av affärsmässighet och har en stark och kompetent ledning. Som en aktiv ägare med ett långsiktigt engagemang i våra bolag arbetar vi för att dessa förutsättningar ska finnas på plats i alla våra portföljbolag. Vi hjälper också till genom att ge stöd till styrelsen när det gäller bolagstyrning, organisation, finans, strategi samt förvärvsanalys. Vi deltar också i arbetet med att definiera strategier med fokus på tillväxt och lönsamhet och att fastställa mål för verksamheten. En tydlig vision, affärsidé och strategi leder till långsiktig lönsamhet.

Investeringsstrategi

Svenska bolag med internationell potential.

Vi har ett stort industriellt kunnande, däremot har vi inget särskilt branschfokus. Våra förvärv är baserade på rimliga värderingar. Vi fokuserar primärt på svenska bolag med internationell verksamhet, eller med en internationell potential.

Vi investerar långsiktigt, utan någon exithorisont. Vi stödjer tilläggsförvärv och expansionsinvesteringar i våra portföljbolag och deltar aktivt för att skapa kostnadseffektiva och professionella interna processer.

Våra investeringskriterier innebär att bolagen bör ha en omsättning på över en halv miljard kronor och ett positivt kassaflöde, väletablerad organisation, en bred kundbas och en ledning med dokumenterade meriter. I övrigt ska marknaden som bolaget verkar i uppvisa en god och stabil organisk tillväxt och ge möjlighet för tilläggsförvärv. Bolaget ska ha en ledande position kopplad till geografi eller nisch samt ett starkt varumärke.

Hållbarhet

Vi skapar värde med omtanke.

I hållbarhetsarbetet är våra kärnvärden centrala. Omtanke, innovation och effektivt utförande är värderingar som hjälper oss att säkerställa ett hållbart värdeskapande, för oss och för kommande generationer.

Vi har lång erfarenhet av ansvarsfullt ägande, och fokus på hållbarhet är en förutsättning för ett långsiktigt värdeskapande. Genom att agera hållbart kommer våra portföljbolag att kunna erbjuda sina kunder konkurrenskraftiga produkter och tjänster och därigenom skapa en god långsiktig lönsamhet. Portföljbolagen ska sträva efter att hushålla med sina resurser, fokusera på fortsatt utveckling och transparens i sitt agerande gentemot kunder och anställda. Portföljbolagen omfattas av de riktlinjer och policys som Stena AB upprättat. Som aktiv ägare påverkar Stena Adactum bolagens verksamheter och för en aktiv dialog med portföljbolagen om hållbarhetsfrågor och hållbarhetsrisker.

Stena-sfären

Vi är en del av Stena Group.

Stena Group är en av Sveriges största familjeägda företagsgrupper. I sfären ingår de tre helägda moderbolagen Stena AB, Stena Sessan AB och Stena Metall AB.