OM OSS

Vi är ett investmentbolag med långsiktig strategi och lång kombinerad erfarenhet. Vårt team arbetar med allt från entreprenörsledda till noterade bolag inom många olika branscher. Vår avsikt är att skapa långsiktiga och hållbara affärer, utan förutbestämd investering horisont. När vi investerar gör vi det med ansvar och respekt för den kompetens som finns inom bolaget. Vi är en aktiv partner till våra bolag, i syfte att utveckla och stärka verksamheten.Vi är säkra på att detta skapar den flexibilitet som krävs för att bygga starka, växande och lönsamma bolag för generationer framåt.

 

Vi investerar med ansvar

 

För oss är hållbarhet en förutsättning för långsiktigt värdeskapande. Genom att agera hållbart kommer våra portföljbolag att kunna erbjuda sina kunder konkurrenskraftiga och hållbara produkter och tjänster vilket skapar en god långsiktig lönsamhet. Portföljbolagen är transparanta i sin hållbarhetsarbete och fokuserar på fortsatt utveckling som bidrar till resurseffektivitet och minskade utsläpp.

I de helägda bolagen har Stena Adactum ett större inflytande över hållbarhetsfrågorna när det gäller strategier och rapportering. I de delägda bolagen och de börsnoterade portföljbolagen påverkar Stena Adactum genom sitt aktiva ägande men det operativa ansvaret och beslut avseende hållbarhetsstrategier, dess genomförande och rapportering ligger hos styrelser och ledningar i respektive bolag.

Vi ser det som en självklarhet, i samtliga av våra bolag, att bidra med stöttning till de lokala samhällen som vi är verksamma i. För att vi ska kunna växa hållbart bör de samhällen som vi är aktiva i göra detsamma. Vi ser också vikten i att skänka omtanke och stöttning till våra anställda, kunder och leverantörer. Detta lägger grunden för den hållbara utvecklingen inom Stena Adactum och i våra portföljbolag.

VÅR HISTORIA

Tillväxt i generationer

Sten Allan Olsson startade i 1939 Handelsbolaget Sten A Olsson Metallprodukter som lade grunden till det som idag är Stena-Sfären. Sedan starten har Stena utvecklats till en internationell koncern med verksamhet över stora delar av världen. Stena-Sfären omfattar de tre helägda moderbolagen Stena AB, Stena Sessan AB och Stena Metall AB samt helägda och delägda dotterbolag till dessa. Tillsammans utgör de en av Sveriges största familjeägda företagsgrupper.

I början av 2000-talet startades investmentbolaget Stena Adactum med syfte att diversifiera Stena-sfären utanför koncernens traditionella affärsområden och bidra till ökad värdetillväxt.
Den första större aktieposterna som förvärvades var i Ballingslöv International och Gislaved Folie. Redan under 2003 var Stena Adactum med i en omstrukturering av Song Networks som kom att bli ett betydande förvärv och ge en god investeringsplattform genom TDCs utköp av bolaget under 2004.
Stena Adactum förvärvar Blomsterlandet och en större aktiepost i Midsona.
Envac förvärvas, Gunnebo Industrier särnoteras på OMX samtidigt som Stena Renewable startas och får tillstånd för sin första vindpark.

Både Envac, Stena Renewable och Gunnebo finns kvar bland portföljbolagen. En följd av Stena Adactums strategi att långsiktigt äga och utveckla sina portföljbolag för uthållig värdetillväxt.
Stena Adactum ökar sitt ägande ytterligare i både Gunnebo och Ballingslöv International. Under 2008 köps Ballingslöv International ut från börsen och slutligen förvärvas resterande aktier under 2010.
45 procent av Mediatec Group förvärvas och samtidigt avyttras innehavet i Gislaved folie. Under kommande år ökas ägandet i Mediatec som därmed blir ett dotterbolag till Stena Adactum och en större omstrukturering sker som delar bolaget i två verksamhetsområden, Mediatec Broadcast och Mediatec Solutions. Båda bolagen avyttras senare under 2015 till NEP.
Stena Adactum deltar i Midsonas och Gunnebos nyemissioner.
Beslut om investeringsprogram omfattande 2 miljarder sek i Stena Renewable.
Under 2016 förvärvas en större aktiepost i Svedbergs Group och det egna dotterbolaget Captum Group AB startas som erbjuder betalningslösningar för privatkunder.
Stena Adactum förvärvar Beijer Electronics Group från Stena Sessan.
Stena Adactum, AMF och KLP ingår partnerskap för att utveckla Stena Renewable till ett industriellt vindkraftsbolag.

Alecta förvärvar 20% i Stena Renewable för att tilsammans med Stena Adactum, AMF och KLP fortsätta utvecklingen av Stena Renewable till ett Grönt Energibolag.

Stena Adactum passerar gränsen för budplikt i Svedbergs Group och förvärvar Norska Plantehallen AS. Med detta förvärv etablerar sig Stena Adactum på den norska markanden inom Garden Center.Stena Adactum avyttrade 100% av aktierna i Captum till Lea Bank