Envac AB

100%

Innehav

2005

Investeringsår

Envac AB

Envac är världsledande inom automatiserad avfallshantering. Envacs system gör städer smartare och mer hållbara, och möjliggör en mer effektiv och miljövänlig resursåtervinning.

De mest påtagliga effekterna av att övergå från manuell insamling till Envacs system är att tung trafik och utsläpp kan reduceras med upp till 90%, stadsmiljön blir tystare och avfallshanteringen blir renare och säkrare för användaren.

Envac utvecklade och lanserade sopsugen i början av 1960-talet. Idag finns systemet över hela världen i stadskärnor, bostadsområden, sjukhus och på flygplatser. För kommande generationer kommer Envacs teknologi vara en självklarhet. Avfallstransporten flyttas från gatumiljön till rör under mark och blir en del av övrig infrastruktur, som elektricitet, vatten och avlopp. Systemen är självlärande och utrustade med artificiell intelligens för optimering av drift och energiförbrukning.

Optiska sorteringsanläggningar är avancerade system för en kostnadseffektiv insamling och sortering av hushållsavfall. Tekniken grundar sig på att hushållen sorterar sitt avfall i olikfärgade påsar som sedan läggs i ett och samma kärl för insamling. På så sätt kan den befintliga infrastrukturen för insamling bibehållas och kostnaderna optimeras. En central sorteringsanläggning skiljer påsarna efter färg med hjälp av en s.k. avslagare. De sorterade avfallsfraktionerna kan återvinnas i t.ex. en biogasanläggning eller återanvändas i nya plastprodukter.

Envac AB, med säte i Stockholm, har dotterbolag och kontor i 20 länder i Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika.

Huvudkontor: Stockholm
VD: Joakim Karlsson
Styrelseordförande: Christer Öjdemark
Omsättning: 1 434 MSEK
Anställda: 710
Stena Adactums innehav: 100 %
Investeringsår: 2005
Investeringsansvarig: Anders Wassberg
Hemsida : www.envacgroup.com

  Procent
North Europe 43.0
South Europe & Americas 10.9
Korea & Australia 23.1
China 6.6
South East Asia 4.6
Middle East & India 11.9