Nyheter

Det senaste om oss och våra bolag.

Visa filter
2021-10-26

Stena Adactums röstandel i Midsona AB understiger återigen 30 procent efter omstämpling av A-aktier till B-aktier

Som tidigare kommunicerats förvärvade Stena Adactum den 22 oktober 2021 ytterligare B-aktier i Midsona AB, vilket innebar att innehavet passerade 30 procent av röstetalet för samtliga aktier i Midsona AB. Samma dag ingav Stena Adactum begäran om omvandling av 457 500 A-aktier till B-aktier till styrelsen i Midsona AB. Omvandlingen är nu registrerad hos Bolagsverket och Stena Adactums innehav understiger därmed återigen 30 procent av röstetalet för samtliga aktier i Midsona AB. Stena Adactum innehar 86 428 A-aktier och 20 998 511 B-aktier i Midsona AB.För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wassberg, VD Stena Adactum, 073-427 08 01

2021-10-22

Stena Adactum har ökat innehavet i Midsona AB samt begärt omvandling av A-aktier till B-aktier

Stena Adactum har idag förvärvat ytterligare B-aktier i Midsona AB, varefter Stena Adactum innehar 543 928 A-aktier och 20 541 011 B-aktier i Midsona AB. Stena Adactum har därmed uppnått ett aktieinnehav som representerar mer än 30 procent av röstetalet för samtliga aktier i Midsona AB.

Stena Adactum har till styrelsen i Midsona AB ingivit en begäran om omvandling av 457 500 A-aktier till lika många B-aktier. Registrering av omvandlingen hos Bolagsverket förväntas äga rum inom några dagar. Omvandlingen medför att Stena Adactums totala innehav i Midsona kommer att uppgå till 86 428 A-aktier och 20 998 511 B-aktier, varefter Stena Adactums innehav återigen understiger 30 procent av totalt antal röster i Midsona. Således kommer inget budpliktsbud att lämnas.För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wassberg, VD Stena Adactum, 073-427 08 01

2021-09-22

Stena Adactum deltar i riktad nyemission och ökar sitt ägande i Midsona

Under augusti 2021 deltog Stena Adactum i Midsonas riktade nyemission som tillförde bolaget cirka 500 miljoner kronor. Stena Adactum tecknade 38% av emissionen motsvarande 190 miljoner kronor. I september köpte Stena Adactum ytterligare 320 000 B-aktier. Därefter äger Stena Adactum 25,2 procent av kapitalet och 29,2 procent av rösterna, en ökning med 1,9 respektive 1,3 procentenheter. Stena Adactum är fortsatt den största ägaren i Midsona.

2021-04-01

Alecta förvärvar 20% i Stena Renewable för att tillsammans med Stena Adactum, AMF och KLP fortsätta utvecklingen av bolaget som ett stort grönt energibolag

Stena Renewable är ett energibolag som under de senaste 15 åren etablerat en stark position med vindkraftsprojekt i södra Sverige. Bolaget har idag en av de större driftsatta vindkraftsportföljerna i Sverige inkluderande totalt 315 MW och har ytterligare närmare 600 MW av projekt som är byggklara eller under byggnation. Bolaget förväntas till 2024 ha närmare 900 MW i drift och även ha en fortsatt snabb årlig tillväxt. Sedan start har bolaget investerat fem miljarder kronor och under de kommande tre åren väntas ytterligare över fem miljarder kronor investeras i färdigställandet av ett antal vindparker i södra Sverige. Fokuset på södra Sverige innebär ett betydande bidrag med förnybar energi i de områden där energiutmaningarna är som störst under kommande år och även de områden som har de högsta elpriserna. 

Alecta kommer som ny delägare bli ytterligare en finansiellt stark och välrenommerad ägare som säkerställer att bolaget kan fortsätta växa och bidra till den energiomställning som nu pågår i hög fart. Efter förvärvet kommer bolaget att ägas till 30% av AMF respektive KLP och 20% av Stena Adactum respektive Alecta. AMF och KLP gick in som ägare under 2018. 

”Genom att Alecta går in i bolaget har vi tre av Nordens ledande institutionella investerare som partners som delar vår långsiktiga syn på att bygga ett stort grönt energibolag med hållbarhet i fokus. Detta kommer att säkerställa bolagets fortsatta snabba expansion i en fas som blir alltmer kapitalkrävande”, säger Johan Wester, Senior Vice President på Stena Adactum och Styrelseordförande i Stena Renewable. 

”Stena Renewable är en unik möjlighet för oss att ta en stark position på en snabbt växande marknad, genom ett väl positionerat bolag och vid sidan om likasinnade delägare. Vid sidan om indirekta investeringar internationellt är selektiva direktaffärer såsom denna på hemmaplan helt i linje med vår strategi för infrastruktur som väntas växa som del av portföljen”, säger Johanna Strömsten, Portfolio Manager på Alecta. 

”Efter uthållig projektutveckling sedan 2006 har vi under de senaste åren varit i en snabb tillväxtfas där vi bygger ett storskaligt, grönt och oberoende energibolag med fokus på enbart förnyelsebar elproduktion. Alecta kompletterar befintliga ägare och bidrar till att möjliggöra vår fortsatta tillväxtresa”, säger Peter Zachrisson, VD i Stena Renewable.

Newsec Infra har agerat som finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling som legal rådgivare åt Stena Adactum och AMF i transaktionen.

2020-12-14

Aktien i Gunnebo AB avnoterad

Altor och Stena Adactum, genom GB HoldCo AB innehar efter fullföljande av sitt kontanta offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Gunnebo AB omkring 96 procent av totalt antal aktier och röster i Gunnebo per den 3 december 2020 då aktien avnoterades från Stockholmsbörsen.

2020-12-10

Köp av aktier i Svedbergs

Stena Adactum AB har förvärvat 650 000 aktier i Svedbergs i Dalstorp AB motsvarande 3,1% av antalet aktier och därmed uppgår det samlade innehavet i koncernen nu till cirka 29%.
Transaktionen genomfördes den 8 december 2020.

2020-09-28

Altor och Stena Adactum lämnar ett rekommenderat erbjudande till aktieägarna i Gunnebo

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag. Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet (definierat nedan) måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande och av den erbjudandehandling som kommer att publiceras strax före början av acceptperioden för Erbjudandet. Aktieägare i USA hänvisas även till avsnittet ”Särskild information till aktieägare i USA” i slutet av detta pressmeddelande.

Altor och Stena Adactum, genom GB HoldCo, offentliggör ett erbjudande till aktieägarna i Gunnebo. Aktierna i Gunnebo är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

För mer information om erbjudandet, vänligen besök: https://www.enduring-value.com/disclaimer/

2020-04-27

Anders Wassberg utsedd till ny VD för Stena Adactum

Stena Adactums styrelse har utsett Anders Wassberg till ny VD och koncernchef för Stena Adactum, med tillträde den 1 oktober 2020 och som efterträdare till Martin Svalstedt. Anders Wassberg kommer även att ingå i Stena Sfärens koordineringsgrupp. Martin Svalstedt, som efter närmare 20 år avgår som bolagets VD, kommer även framöver att fortsätta verka som rådgivare till Stena Sfären och som styrelseledamot i Stena International.
Anders Wassberg är sedan 2009 VD och koncernchef för Ballingslöv International, som är ett helägt dotterbolag till Stena Adactum. Han har tidigare varit Vd och koncernchef för AB Gustaf Kährs samt Beijer Byggmaterial. Anders Wassberg är även styrelseordförande i Kährs Holding AB och Svedbergs i Dalstorp AB samt styrelseledamot i Inwido AB. Anders Wassberg har en civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola.
- ”Vi är väldigt glada att Anders Wassberg tar sig an uppdraget som VD för Stena Adactum. Anders Wassberg är en mycket uppskattad ledare som har en solid operationell erfarenhet att utveckla organisationer och affärer, både organiskt och genom förvärv”, säger Dan Sten Olsson ordförande i Stena Adactum samt VD och Koncernchef för Stena AB. ”Samtidigt vill jag tacka Martin Svalstedt för hans förtjänstfyllda sätt att utveckla och leda Stenas Investmentsbolags-verksamhet under många år, vilket lett till ett stort värdeskapande och ett ägande av ett flertal fina bolag.”

- ”Jag ser verkligen framemot arbetet på Stena Adactum. Bolaget är ägare till flera starka och välskötta verksamheter och jag är övertygad om att samtliga portföljbolag har mycket goda och intressanta framtidsutsikter”, säger Anders Wassberg

- ”Det har varit mycket stimulerade att få ha verkat i Stena under alla dessa år och fått möjligheten till att delta i byggandet en verksamhet som genom långsiktigt ägande utvecklat konkurrenskraftiga bolag som har en fortsatt god utvecklingspotential många år framöver.” säger Martin Svalstedt.

2019-08-16

Förvärv av innehav i Beijer Electronics Group

I april 2019 förvärvade Stena Adactum AB innehav i Beijer Electronics Group från Stena Sessan AB till ett belopp av 450 MSEK.

2018-10-16

Stena Adactum, AMF och KLP:s partnerskap för att fortsätta utveckla Stena Renewable till ett storskaligt industriellt vindkraftsbolag är genomförd

AMF Pensionsförsäkring AB (”AMF”) och Kommunal Landspensjonskasse gjensidige forsikringsselskap (”KLP”) tecknade i slutet av juni 2018 avtal att förvärva en betydande andel av aktierna i Stena Renewable AB från Stena Adactum AB för att gemensamt realisera Stena Renewables omfattande projektportfölj.  Information om affären har tidigare offentliggjorts i samband med avtalstecknandet. Transaktionens slutförande var villkorat av konkurrensgodkännande, vilket har erhållits.

Transaktionen innebär att AMF förvärvar 35% och KLP 30% av aktierna i Stena Renewable. Stena Adactum kommer att kvarstå som huvudägare med en ägarandel om 35%. AMF och KLP:s initiala investeringar kommer att uppgå till cirka 750 miljoner kronor respektive 650 miljoner kronor.

Stena Renewable är ett av Sveriges största landbaserade vindkraftsbolag med 94 verk och en installerad kapacitet om 244 MW. Bolaget har också en konkurrenskraftig projektportfölj på 150-200 verk, överstigande 600 MW, som innebär investeringar omfattande cirka sex miljarder kronor.

”I AMF och KLP har vi fått två av Nordens ledande investerare som delar vår långsiktiga syn på industriell utveckling. Den här konstellationen kommer att kunna säkerställa bolagets fortsatta expansion för lång tid framöver”, säger Martin Svalstedt, VD i Stena Adactum och Styrelseordförande i Stena Renewable.

”Tack vare Stenas långsiktighet och uthållighet har vi kunnat utveckla bolaget sedan 2006 till att bli en ledande aktör inom svensk vindkraft. Bolaget har arbetat med dagens projektportfölj i närmare tio år och står nu inför byggnation av ett flertal större parker i södra Sverige. Med starka ägare kan vi realisera vår projektportfölj och samtidigt fortsätta att utveckla och förvärva nya projekt. Vi har nu förutsättningarna att bygga nästa generations kraftbolag baserat på enbart förnyelsebar elproduktion”, säger  Peter Zachrisson, VD i Stena Renewable

 

För mer information, vänligen kontakta:
Martin Svalstedt, VD i Stena Adactum, 070-48 55 371
Jens Söderblom, presschef AMF, 073-086 98 41
Harald Koch-Hagen , Direktør strategisk aktivaallokering KLP, +47 975 99 987
Aage Schaanning, Konserndirektør økonomi og finans KLP, +47 905 24 312
Peter Zachrisson, VD i Stena Renewable, 070-48 55 393

 

Om Stena Renewable
Stena Renewable grundandes av Stena Adactum 2006 och bolaget har sedan dess, med en strategi fokuserad på attraktiva vindlägen i mellersta och södra Sverige, utvecklats till ett av Sveriges största och mest framgångsrika vindkraftbolag. Stena Renewable har idag 94 vindkraftverk i drift och 19 under byggnation fördelade över nio olika parker. Därutöver har bolaget en omfattande portfölj av utvecklingsprojekt, med en förväntad kapacitet överstigande 600 MW.

Om Stena Adactum
Stena Adactum är ett investmentbolag som långsiktigt äger och utvecklar företag för uthållig konkurrenskraft. Bolaget startade 2002 för att genom nya verksamhetsområden diversifiera Stena Sfären och bidra till ökad värdetillväxt. Stena Adactum innehar åtta portföljbolag, med 16 miljarder kronor i omsättning och 8 500 anställda.

Om AMF
AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. LO och Svenskt Näringsliv äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt runt 600 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 4 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

Om KLP
KLP är Norges största pensionsbolag. Cirka 900.000 yrkesaktiva och pensionärer har sin pension hos KLP. KLP ägs av kommuner, landsting, regionala sjukvårdsorganisationer och andra organisationer som erbjuder sina anställda offentlig tjänstepension. Hos KLP är tanken om samhälle, miljö och ansvarsfulla investeringar en del av den dagliga verksamheten.

2018-06-27
Ladda ner som PDF

Stena Adactum, AMF och KLP ingår partnerskap för att fortsätta utveckla Stena Renewable till ett storskaligt industriellt vindkraftsbolag

AMF Pensionsförsäkring AB (”AMF”) och Kommunal Landspensjonskasse gjensidige forsikringsselskap (”KLP”) har tecknat avtal att förvärva en betydande andel av aktierna i Stena Renewable AB från Stena Adactum AB för att gemensamt realisera Stena Renewables omfattande projektportfölj. Transaktionen innebär att AMF förvärvar 35% och KLP 30% av aktierna i Stena Renewable. Stena Adactum kommer att kvarstå som huvudägare med en ägarandel om 35%. AMF och KLP:s initiala investeringar kommer att uppgå till cirka 750 miljoner kronor respektive 650 miljoner kronor.

Stena Renewable är ett av Sveriges största landbaserade vindkraftsbolag med 94 verk och en installerad kapacitet om 244 MW. Bolaget har också en konkurrenskraftig projektportfölj på 150-200 verk, överstigande 600 MW, som innebär investeringar omfattande cirka sex miljarder kronor.

”I AMF och KLP har vi fått två av Nordens ledande investerare som delar vår långsiktiga syn på industriell utveckling. Den här konstellationen kommer att kunna säkerställa bolagets fortsatta expansion för lång tid framöver”, säger Martin Svalstedt, VD i Stena Adactum och Styrelseordförande i Stena Renewable.

”Vi är väldigt glada över den här möjligheten att investera i Stena Renewable, ett bolag som med sitt långsiktiga perspektiv och sin tydliga hållbarhetsprägel passar mycket väl in i vår portfölj. Investeringen är ett led i vårt målmedvetna arbete med att förbättra vår riskspridning, bredda vår portfölj, och stärka våra möjligheter att leverera en konkurrenskraftig avkastning åt våra sparare, även i ett läge med rekordlåga räntor och osäkra börser”, säger Javiera Ragnartz, kapitalförvaltningschef AMF

”Investeringen bidrar till vår satsning på hållbara investeringar och önskan att hitta attraktiva investeringsmöjligheter som präglas av stabilitet och förutsägbarhet för våra pensionskunder. Vi är mycket nöjda med att göra en grön och långsiktig investering i ett stort svenskt vindkraftsbolag”, säger Aage Schaanning, konserndirektør økonomi og finans i KLP.

”Tack vare Stenas långsiktighet och uthållighet har vi kunnat utveckla bolaget sedan 2006 till att bli en ledande aktör inom svensk vindkraft. Bolaget har arbetat med dagens projektportfölj i närmare tio år och står nu inför byggnation av ett flertal större parker i södra Sverige. Med starka ägare kan vi realisera vår projektportfölj och samtidigt fortsätta att utveckla och förvärva nya projekt. Vi har nu förutsättningarna att bygga nästa generations kraftbolag baserat på enbart förnyelsebar elproduktion”, säger Peter Zachrisson, VD i Stena Renewable

Affärens slutförande är villkorat av konkurrensgodkännande och förväntas ske under tredje kvartalet 2018.

I transaktionen har SEB Corporate Finance agerat som finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling som legal rådgivare åt Stena Adactum.

För mer information, vänligen kontakta:
Martin Svalstedt, VD i Stena Adactum, 070-48 55 371
Jens Söderblom, presschef AMF, 073-086 98 41
Harald Koch-Hagen , Direktør strategisk aktivaallokering KLP, +47 975 99 987
Aage Schaanning, Konserndirektør økonomi og finans KLP, +47 905 24 312
Peter Zachrisson, VD i Stena Renewable, 070-48 55 393

Om Stena Renewable
Stena Renewable grundandes av Stena Adactum 2006 och bolaget har sedan dess, med en strategi fokuserad på attraktiva vindlägen i mellersta och södra Sverige, utvecklats till ett av Sveriges största och mest framgångsrika vindkraftbolag. Stena Renewable har idag 94 vindkraftverk i drift och 19 under byggnation fördelade över nio olika parker. Därutöver har bolaget en omfattande portfölj av utvecklingsprojekt, med en förväntad kapacitet överstigande 600 MW.

Om Stena Adactum
Stena Adactum är ett investmentbolag som långsiktigt äger och utvecklar företag för uthållig konkurrenskraft. Bolaget startade 2002 för att genom nya verksamhetsområden diversifiera Stena Sfären och bidra till ökad värdetillväxt. Stena Adactum innehar åtta portföljbolag, med 16 miljarder kronor i omsättning och 8 500 anställda.

Om AMF
AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. LO och Svenskt Näringsliv äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt runt 600 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 4 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

Om KLP
KLP är Norges största pensionsbolag. Cirka 900.000 yrkesaktiva och pensionärer har sin pension hos KLP. KLP ägs av kommuner, landsting, regionala sjukvårdsorganisationer och andra organisationer som erbjuder sina anställda offentlig tjänstepension. Hos KLP är tanken om samhälle, miljö och ansvarsfulla investeringar en del av den dagliga verksamheten.

2018-05-03

Midsona förvärvar Davert, en ledande tysk aktör inom ekologiska livsmedel

Efter Midsonas framgångsrika konsolidering av den nordiska marknaden för ekologiska produkter har företaget en tydlig strategi att bli ledande i Europa. Förvärvet av Davert är ett viktigt steg i denna riktning.

  • Davert, en ledande aktör i Tyskland, ger Midsona en stark position på den största marknaden för ekologisk mat i Europa.
  • Förvärvet av Davert stärker Midsonas ställning i det strategiskt viktiga ekologiska livsmedelssegmentet. Daverts varumärke och produkter kompletterar väl Midsonas befintliga ekologiska portfölj.
  • Davert kommer efter förvärvet att fortsätta drivas som en fristående enhet under ledning av dess nuvarande VD Erk Schuchhardt och hans ledningsgrupp.
  • Den totala köpeskillingen på ca 48,5 MEUR (~511 MSEK), på skuldfri basis, betalas kontant vid stängning av affären.[1]

 

Malmö, Sverige – 3 maj 2018 – Midsona AB (publ) (”Midsona”) har avtalat om förvärv av 100 procent av de utestående aktierna i Davert GmbH (”Davert” eller ”Företaget”).

Davert, en pionjär inom den tyska ekologiska livsmedelsbranschen, grundades 1984 av Rainer Welke. Företaget är en ledande tillverkare och distributör av ekologiska kolonialvaror och erbjuder produkter under sitt eget Davert varumärke, samt via private label. Daverts portfölj innehåller ett brett sortiment av ekologiska produkter i kategorier som snacks, superfoods & nötter, frukostflingor, ris, bönor och frön. Daverts produkter säljs via ett antal kanaler, däribland via hälsofack- och dagligvaruhandeln, apotek samt till food service aktörer.

Under senare år har Davert lanserat en ny varumärkesdesign, breddat sin produktportfölj och utvidgat sin distribution. Under denna tid flyttade företaget även till en ny, specialanpassad produktionsanläggning och stora investeringar gjordes i toppmoderna produktionslinjer och ett helautomatiserat lager. Davert har cirka 150 anställda, som alla jobbar vid anläggningen i Ascheberg, Nordrhein-Westfalen, Tyskland. Under räkenskapsåret 2017 hade Davert en nettoomsättning på 64 MEUR (~616 MSEK).

”Transaktionen med Davert är ett logiskt nästa steg, och insteg i Europa genom att vi bygger vidare på den framgångsrika expansionen av vår ekologiska plattform i Norden. Vi är imponerade av bolagets högkvalitativa produkter, dess produktionsförmåga och teamets prestationer. Daverts produktportfölj, marknadsposition och breda kundbas i kombination med deras kompetens från sourcing till produktion till marknadsföring, gör dem till en perfekt strategisk matchning för Midsona. Utsikterna för den tyska ekologiska marknaden är starka och vi tror att Davert är väl positionerat. Vi ser fram emot en ljus framtid tillsammans med teamet från Davert”, säger Peter Åsberg, VD för Midsona.

”Vi gläder oss över få bli en del av Midsona, som jag ser som den perfekta partnern för Davert. Våra organisationer har samma värderingar och en gemensam syn på betydelsen av miljön, behovet av hållbar matproduktion och fördelarna med ekologisk mat. Vi förväntar oss att denna kombination kommer att vara till fördel för våra kunder, leverantörer, konsumenter och anställda”, säger Erk Schuchhardt, VD för Davert.

Ekonomiska effekter för Midsona

Tillträde och slutförande av transaktionen beräknas ske under dagen. Under räkenskapsåret 2017 uppnådde Davert en nettoomsättning på 64 MEUR (~ 616 MSEK) och ett justerat EBITDA på ca 4,4 MEUR (~42 MSEK). Under innevarande räkenskapsår förväntar sig Midsona att Daverts nettoomsättning kommer att öka jämfört med föregående år och uppnå ett justerat EBITDA på ca 5,0 MEUR (~SEK 53 miljoner). Exklusive eventuella transaktionskostnader, finansiella effekter och synergieffekter skulle köpeskillingen motsvara en EV-multipel på cirka 9,7x EBITDA för innevarande år.

Synergier kommer att uppnås främst inom områden som produktion, inköp och cross-selling. År 2022 förväntas dessa synergier ha en årlig effekt på EBITDA med cirka 3,8 MEUR (~40 MSEK). De första synergierna väntas realiseras under 2019. Midsona har finansierat transaktionen med en ny kreditfacilitet.

Rådgivare

Strata Advisory AB agerar som exklusiv finansiell rådgivare till Midsona. Heuking Kühn Lüer Wojtek och Fredersen Advokatbyrå AB är legala rådgivare åt Midsona.

Ytterligare information – inkluderande presentation för investerare – kommer att finnas tillgänglig på www.midsona.com.

För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Åsberg, koncernchef Midsona AB, telefon +46 730 26 16 32, eller Lennart Svensson, CFO Midsona AB, telefon +46 767 74 33 04.

Denna information är sådan information som Midsona AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Lennart Svenssons försorg för offentliggörande den 3 maj 2018 kl 10:15 CET.

 

[1] Köpeskillingen exkluderar följande poster: (i) en kapitalinvestering i en ny produktionslinje på 8,5 MEUR och ii) potentiella utbetalningar under perioden april 2020 och 2022 på totalt upp till 6 MEUR i de fall Davert överträffar specifika finansiella mål. Investeringen kommer att ge Davert nya produktionsmöjligheter riktade mot attraktiva, snabbväxande segment. Investeringsprogrammet förväntas färdigställas under 2018.

*Köpeskillingen samt finansiell information för 2018 konverterades till en EUR/SEK kurs på 10,54. Finansiell information för 2017 konverterades till en EUR/SEK FY2017 genomsnittskurs på 9,63.

Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom hälsolivsmedel, egenvård och hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Prioriterade varumärken är: DALBLADS, ESKIMO-3, FRIGGS, HELIOS, KUNG MARKATTA, MIWANA, NATURDIET och URTEKRAM. Midsona omsatte 2 173 Mkr år 2017. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com

2018-03-09

Stena Renewable bygger 16 vindkraftverk i Kronoberget

Stena bygger 16 vindkraftverk i Vindpark Kronoberget, Lekebergs kommun. Stena Renewable AB satsar 600 miljoner kronor och bygger 16 vindkraftverk i Vindpark Kronoberget. Projektet kommer att leverera 200 miljoner kWh årligen vilket motsvarar konsumtionen av hushållsel för 40 000 hushåll. Vestas blir leverantör av vindkraftverken och Ellevio bygger elanslutningen.

Totalt 16 vindkraftverk, av typen Vestas V136, med en samlad effekt på 61 MW ingår i det stora vindprojekt som ska uppföras i Lekebergs kommun. Stena Renewable investerar 600 miljoner kronor i projektet. Byggandet av infrastrukturen runt verken påbörjas under våren 2018. Vestas kommer att leverera och påbörja installationen av turbinerna under våren 2019 och hela projektet beräknas vara klart under hösten 2019.

Vi är mycket glada över att få möjligheten att uppföra Vindpark Kronoberget. Vi erhöll tillståndet redan i juli 2014 och har sedan dess inväntat ett tillfälle för att förverkliga projektet. Marknadsförutsättningarna har varit svåra och att nu äntligen få påbörja arbetet tillsammans med Vestas betyder mycket för Stena Renewable och för klimatet, säger Peter Zachrisson, VD för Stena Renewable.

”Det är glädjande att vi kan fortsätta utveckla vår nära relation till Stena Renewable genom att leverera vindturbinslösningar i världsklass. Återigen säkerställer Vestas robusta och tillförlitliga produkter att projekt kan genomföras även under mycket utmanande marknadsförhållanden vilket stärker vår ledande ställning i Sverige ”, tillägger Nils de Baar, VD för Vestas Northern and Central Europe.

Vindkraftparken är strategiskt förlagd i södra Sverige, där förbrukningen av el är som störst. Därför är det med glädje som Stena Renewable konstaterar att produktionen om 200 miljoner kWh från verken kommer att motsvara konsumtionen av hushållsel för 40 000 hushåll. En ökad vindkraftsproduktion i Sverige trycker undan kolkraftsproduktion i Norra Europa och det nordiska elsystemet vilket innebär att vi minskar miljökonsekvenserna från kolkraftsproduktion. De minskade utsläppen av CO2 motsvarar utsläppen från 100 000 bilar årligen.

– Det visar på ett tydligt sätt att vindkraft gör skillnad, säger Peter Zachrisson, som konstaterar att det gått sju år från det att arrendeavtalen upprättades till byggstart. Det tar lång tid att genomföra vindkraftsprojekt men det är viktigt att det sker i den stora energiomställning som vi står inför med åldrande kraftproduktion och klimathot. Sju år kan tyckas som en lång tid men vindkraft prövas i en omfattande miljöprövning.

Stena Renewable delar årligen ut Vindbonus® i de områden de är aktiva med sin vindkraftsproduktion. Vindbonusen innebär att idrottsföreningar och olika organisationer i Lekebergs kommun med omnejd har möjlighet att ansöka om totalt 160 000 kronor som delas ut varje år framöver. Stena Renewable sponsrar varje år lokala föreningar runt omkring i landet med över en miljon kronor via Vindbonusen i sina olika projekt.

För mer information kontakta:
Peter Zachrisson VD Stena Renewable Telefon: 031- 855 393

Fakta Stena Renewable:
Stena Renewable AB ingår i Stena Sfären som är aktiv inom återvinning, färjelinjer, offshore, rederi, fastigheter och finans. Stena Renewable AB är en långsiktig investerare inom förnyelsebar energi. Stena Renewable har i dag 115 vindkraftverk i drift och byggnation. För mer information se www.stenarenewable.se

2018-03-09

Stena Renewable bygger 3 nya vindkraftverk i Saxberget

Stena Renewable AB satsar 120 miljoner kronor och bygger tre vindkraftverk i Vindpark Saxberget. Sedan tidigare har Stena Renewable 17 verk i drift på Saxberget och man väljer nu att utöka parken med ytterligare tre verk. Projektet kommer nu att totalt leverera 150 miljoner kWh årligen vilket motsvarar konsumtionen av hushållsel för 30 000 hushåll.

Vi är mycket glada över att få möjligheten att utöka vår befintliga park med ytterligare tre verk i Vindpark Saxberget. Vi erhöll tillståndet för de tre verken redan i april 2015 och har sedan dess inväntat ett tillfälle för att förverkliga projektet. Marknadsförutsättningarna har varit svåra och att nu äntligen få påbörja arbetet tillsammans med Vestas betyder mycket för Stena Renewable och för klimatet, säger Peter Zachrisson, VD för Stena Renewable.

”Det är glädjande att vi kan fortsätta utveckla vår nära relation till Stena Renewable genom att leverera vindturbinslösningar i världsklass. Återigen säkerställer Vestas robusta och tillförlitliga produkter att projekt kan genomföras även under mycket utmanande marknadsförhållanden vilket stärker vår ledande ställning i Sverige ”, tillägger Nils de Baar, VD för Vestas Northern and Central Europe.

Vindkraftparken är strategiskt förlagd i södra Sverige, där förbrukningen av el är som störst. Därför är det med glädje som Stena Renewable konstaterar att produktionen från de 20 verken om 150 miljoner kWh kommer att motsvara konsumtionen av hushållsel för 30 000 hushåll. En ökad vindkraftsproduktion i Sverige trycker undan kolkraftsproduktion i Norra Europa och det nordiska elsystemet vilket innebär att vi minskar miljökonsekvenserna från kolkraftsproduktion. De minskade utsläppen av CO2 motsvarar utsläppen från över 70 000 bilar årligen.

Det visar på ett tydligt sätt att vindkraft gör skillnad, säger Peter Zachrisson, som konstaterar att de 17 befintliga verken i Fjällberget producerat över en TWh sedan produktionsstarten 2006.

”Från Ludvika kommun ser vi förstås positivt på att Stena visar ett lokalt engagemang, bland annat med sin satsning på vindbonus. Vi tycker också att det känns bra att det satsas vidare på förnybar energi via denna fortsatta utbyggnad av vindkraften inom kommunens gränser”, säger Leif Pettersson, kommunstyrelsens ordförande i Ludvika. De tre vindkraftverken är av typ Vestas V136. Stena Renewable investerar 120 miljoner kronor i projektet där Vestas levererar verken och VB Elnät levererar elnätsanslutningen. Byggandet av infrastrukturen runt verken påbörjas under våren 2018. Vestas kommer att leverera och påbörja installationen av turbinerna under våren 2019 och hela projektet beräknas vara klart under hösten 2019. Verken uppförs på Västerås stifts mark.

”Det är roligt att utvecklingen av förnybar energi går framåt och att vi kan medverka till utvecklingen”, säger Erik Ling på Västerås stift.

Stena Renewable delar årligen ut Vindbonus® i de områden de är aktiva med sin vindkraftsproduktion. Totalt har Stena Renewable delat ut två miljoner kronor i vindbonus till föreningar i Ludvika kommun sedan starten 2006.

För mer information kontakta:
Peter Zachrisson VD Stena Renewable Telefon: 031- 855 393

 

Fakta Stena Renewable:

Stena Renewable AB ingår i Stena Sfären som är aktiv inom återvinning, färjelinjer, offshore, rederi, fastigheter och finans. Stena Renewable AB är en långsiktig investerare inom förnyelsebar energi. Stena Renewable har i dag 115 vindkraftverk i drift och byggnation. För mer information se www.stenarenewable.se

2017-12-19

Midsona har slutit intentionsavtal om att representera ett urval av varumärken inkluderande Compeed® för HRA Pharma i Norden

Midsona har slutit ett intentionsavtal med HRA Pharma , ett snabbväxande och innovativt konsumenthälsobolag med huvudkontor i Paris, Frankrike, om att representera några av deras varumärken i Norden, varav Compeed® är det enskilt största.

Compeed® är ett väletablerat och ledande varumärke med produkter inom fotvård och behandling av munsår. Compeed® säljs främst via apotek och erbjuder ett brett sortiment av produkter för lindring och behandling av bland annat skavsår, liktornar och hälsprickor.

Midsonas och HRA Pharmas intentioner är att ingå slutgiltigt, detaljerat avtal inom kort. Detta avtal kommer bland annat att vara villkorat av att Midsona erhåller erforderliga tillstånd från lokala regulatoriska myndigheter. Det är Midsonas bedömning att alla avtalsförutsättningar skall kunna vara uppfyllda under våren 2018, varefter Midsona successivt kommer att ta det fulla ansvaret för produktportföljen i regionen. Avtalet beräknas bidra med drygt 100 Mkr till Midsonas försäljning på årsbasis med en lönsamhet väl i linje med övriga portföljen.

”Vi är mycket glada över HRA Pharmas vilja att ge oss förtroende att representera deras starka varumärken i Norden. När slutgiltigt avtal ingåtts med HRA Pharma kommer det, i kombination med vårt förvärv av Bringwell tidigare i år, göra att vi väsentligt förstärkt vårt erbjudande i kategorin konsumenthälsa”, säger Peter Åsberg, koncernchef i Midsona.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midsona AB ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom Lennart Svenssons försorg för offentliggörande den 19 december 2017 kl. 13:45 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Åsberg, koncernchef Midsona, telefon 46 730 26 16 32, eller Lennart Svensson, CFO Midsona, telefon 46 767 74 33 04

 

Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom hälsolivsmedel, egenvård och hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Prioriterade varumärken är: DALBLADS, FRIGGS, HELIOS, KUNG MARKATTA, MIWANA, NATURDIET, TRI TOLONEN och URTEKRAM. Midsona omsatte 1 744 Mkr år 2016. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mindre bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com

2016-12-02

Stena Adactum AB förvärvar 5 500 000 B-aktier i Svedbergs i Dalstorp AB (publ) av huvudägaren Sune Svedberg

Styrelsen i Svedbergs i Dalstorp AB (publ), (”Svedbergs”), har informerats om att Stena Adactum AB, (”Stena Adactum”), i dag den 2 december 2016 har förvärvat och tillträtt 5 500 000 B-aktier i Svedbergs, (”Aktierna”), motsvarande cirka 26 procent av antalet aktier och röster i Svedbergs. Svedbergs förvärv av rörelsen i Macro International Aktiebolag, (”Macro”), är därmed inte längre beroende av några villkor.

Med hänvisning till att Stena Adactum per dagens datum har förvärvat och tillträtt Aktierna, (”Aktieöverlåtelsen”), samt med hänvisning till att Svedbergs aktieägare på extra bolagsstämma den 30 november 2016 har godkänt förvärvet av rörelsen i Macro International Aktiebolag, (”Macro”), och att Svedbergs, via ett helägt dotterbolag, per den 1 december 2016 har tillträtt rörelsen i Macro, (”Rörelseöverlåtelsen”), kan styrelsen för Svedbergs konstatera att samtliga villkor per dagens datum har uppfyllts för såväl Aktieöverlåtelsen som Rörelseöverlåtelsen, vilka därmed är slutligen fullbordade.

Frågor besvaras av:

Fredrik Björkman, VD och koncernchef i Svedbergs, +46 321 53 30 26

Dalstorp den 2 december 2016

Styrelsen

Denna information är sådan information som Svedbergs i Dalstorp AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 december 2016 kl. 14.30 CET.

Svedbergs i Dalstorp AB är ett av nordens ledande badrumsföretag. Produktkonceptet omfattar ett sortiment för hela badrummet så som möbler, duschar, badkar, handdukstorkar, blandare, wc och tillbehör. Allt säljs under varumärket SVEDBERGS. Över 75 procent av produkterna tillverkas i fabriken i Dalstorp och det ger fördelar när det gäller flexibilitet, ledtider, logistik och miljö. Produkterna säljs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Storbritannien, Ryssland och Baltikum. SVEDBERGS har en stark position i de nordiska länderna och produkterna säljs både till konsument- och proffsmarknaden.