2022-12-22

Stena Adactum justerar sitt innehav i Midsona av redovisningstekniska orsaker

Drivet av långsiktigt engagemang och en stor tilltro till Midsona lämnade Stena Adactum tecknings- och garantiåtaganden i den nyemission Midsona presenterade den 25 oktober 2022. Efter att Midsona har offentliggjort nyemissionens slutgiltiga utfall står det klart att Stena Adactums innehav efter infriande av ovan nämnda åtaganden uppgår till 51,9 procent av rösterna i Midsona, vilket innebär att Midsona skulle behöva koncernkonsolideras som dotterbolag till Stena Adactum.
Med anledning av de redovisningstekniska effekter som en koncernkonsolidering av Midsona skulle innebära har styrelsen i Stena Adactum beslutat att minska sin röstandel i Midsona med 5 procentenheter till 46,9 procent. Detta kommer att ske genom omstämpling av samtliga Stena Adactums aktier av serie A till aktier av serie B samt genom avyttring av aktier av serie B i kombination med ingåendet av swapavtal med DNB Bank ASA, innebärande att Stena Adactum bibehåller den ekonomiska exponeringen mot de avyttrade aktierna.
Stena Adactum planerar inte att minska innehavet i Midsona ytterligare och kommer fortsätta vara en aktiv och engagerad ägare i Midsona.

För ytterligare information, kontakta:
Anders Wassberg, VD och koncernchef för Stena Adactum
Tel: 073-427 08 01, e-post: anders.wassberg@stena.com