2022-03-14

Stena Adactum AB äger över 30 procent av aktierna i Svedbergs i Dalstorp AB och passerar därigenom gränsen för budplikt

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande om förvärv av aktier. Detta pressmeddelande offentliggörs i enlighet med 3 kapitlet 1 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

Stena Adactum AB (“Stena Adactum”) har förvärvat 354 700 B-aktier i Svedbergs i Dalstorp AB (“Svedbergs”) till ett högsta pris om 50 kronor per aktie. Genom förvärvet har Stena Adactum uppnått ett direkt och indirekt1 ägande om 10 847 075 B-aktier i Svedbergs, motsvarande en ägarandel om cirka 30,7 procent av aktierna och rösterna i Svedbergs2.

Genom förvärvet passeras gränsen för budplikt vilket innebär att Stena Adactum är skyldigt att offentliggöra ett budpliktsbud avseende resterande aktier i Svedbergs inom fyra veckor från förvärvet, alternativt avyttra så många aktier att Stena Adactums innehav representerar mindre än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Svedbergs. Stena Adactum avser att senast omkring den 22 mars 2022 genom ett separat pressmeddelande offentliggöra ett budpliktsbud avseende resterande aktier i Svedbergs till ett pris om 50 kronor kontant per aktie.

– Svedbergs är ett väldigt fint bolag som fortsätter sin tillväxtresa. Vi står bakom strategin och stöttar bolaget genom vårt långsiktiga aktiva ägande. På grund av vår starka tilltro till Svedbergs har vi beslutat att öka vårt ägande i bolaget. Vi ser fram emot att fortsätta arbeta med ledning och styrelse för att utveckla Svedbergs, säger Anders Wassberg, vd och koncernchef för Stena Adactum.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wassberg, vd och koncernchef för Stena Adactum
Tel: 073-427 08 01, e-post: anders.wassberg@stena.com

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 14 mars 2022 kl. 17.00 CET.

Viktig information
Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande om förvärv av aktier. Den som passerar budpliktsgränsen om 30 procent av rösterna i ett bolag med aktier upptagna till handel på reglerad marknad måste, i enlighet med 3 kap. 1 § lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, offentliggöra att budpliktsgränsen har passerats. Detta pressmeddelande utgör ett sådant offentliggörande.

1. Genom det helägda dotterbolaget Ballingslöv International AB.

2. Beräknat inklusive egna aktier som ägs av Svedbergs (för närvarande 14 361 B-aktier), samt inklusive 14 123 758 B-aktier som emitterats i den företrädesemission som Svedbergs offentliggjorde den 11 februari 2022, varav 4 342 375 B-aktier har tecknats och tilldelats, direkt och indirekt, Stena Adactum.